Monday, December 19, 2011

Harivarasanam Viswamohanam - Swami Ayappa Devotional Song


Hari   varasanam Viswamohanam
.A#C CC  C CD   C.G    .GDC C
Haridadhiswaram Aaradhyapadhukam
C CD   C.GD         .GD DC C C C
Arivimardhanam Nithyanarthanam
DF F F FFDC       DF DGF F    
Hariharathmajam Devamatraye
FGFGA# GF        DC C CC
Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa
FGG        GG G     FD        FGG       GG G~
Saranam Ayyappa  Swamy Saranam Ayyappa
GA#A#  A#A# A#  GF       DCC      CC C~

(Same notations to be used for all other stanzas)
Saranakirtanam Bakhtamanasam

Bharanalolupam Narthanalasam

Arunabhasuram Bhoothanayakam

Hariharathmajam Devamatraye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam AyyappaPranayasathyakam Praananayakam

Pranathakalpakam Suprabhanjitham

Pranavamanidram Keerthanapriyam

Hariharathmajam Devamatraye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam AyyappaThuragavahanam Sundarananam

Varagadhayudham Vedavavarnitham

Gurukrupakaram Keerthanapriyam

Hariharathmajam Devamatraye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam AyyappaTribuvanarchitam Devathathmakam

Trinayanam Prabhum Divyadeshikam

Tridashapoojitham Chinthithapradam

Hariharathmajam Devamatraye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam AyyappaBhavabhayapaham Bhavukavaham

Bhuvanamohanam Bhoothibhooshanam

Dhavalavahanam Divyavaranam

Hariharathmajam Devamatraye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam AyyappaKalamrudusmitham Sundarananam

Kalabhakomalam Gathramohanam

Kalabhakesari Vajivahanam

Hariharathmajam Devamatraye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam AyyappaSrithajanapriyam Chinthithapradam

Sruthivibhushanam Sadhujeevanam

Sruthimanoharam Geethalalasam

Hariharathmajam Devamatraye

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa

Saranam Ayyappa Swamy Saranam Ayyappa